Cambridge Action Plan for IELTS

Giá : 10k/cd


 

Kế hoạch hành động dành cho luyện thi IELTS là một đoạn ngắn, tự học hướng dẫn cho học sinh về luyện thi IELTS để đi xét nghiệm. Cuốn sách được tổ chức theo giấy và kiểm tra từng câu hỏi kiểu cách chi tiết. Nó cung cấp cho sinh viên một phút cuối cùng kế hoạch hành động, cung cấp các ví dụ, nhỏ thực hành nhiệm vụ và chiến lược để tối đa số điểm ban nhạc của họ trong các thử nghiệm.
Kế hoạch hành động dành cho luyện thi IELTS có sẵn cho cả người học và Đào tạo tổng quát mô-đun. Học là các mô-đun thích hợp cho các học sinh xung quanh Band 6 + và các mô-đun đào tạo chung cho học sinh xung quanh Band 5 +.

Tính năng chủ chốt:
– Covers mỗi phần của mỗi giấy, cung cấp cho các ví dụ điển hình thử nghiệm sản phẩm và nội dung.
– Chứa đầy đủ câu trả lời chính, ghi âm với các script và mẫu câu trả lời, đó là lý tưởng cho các sinh viên học tập một mình.
– Mô-đun dành riêng cho học sinh có tính linh hoạt để nhắm mục tiêu vào các vấn đề cá nhân khu vực đầu tiên.

 

Action Plan for IELTS is a short, self-study guide for students about to take the IELTS test. The book is organised by paper and examines each question type in detail. It gives students a last-minute action plan, providing examples, mini practice tasks and strategies to maximise their band score in the test.

Action Plan for IELTS is available for both the Academic and General Training module. The Academic module is suitable for students around Band 6+ and the General Training module for students around Band 5+.

Key Features:

– Covers each part of each paper, providing examples of typical test items and content.

– Contains a full answer key, with recording scripts and sample answers, which is ideal for students studying alone.

– Stand-alone modules give students the flexibility to target their individual problem areas first.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s