Focus on IELTS

Giá : 10k/cd


“Focus on IELTS” là một đẳng cấp thấp cho các văn bản luyện thi IELTS thử nghiệm, và các ứng cử viên cần phải có của một cấp cao hơn để làm tốt với các bài kiểm tra riêng của mình. Có ý kiến cho rằng, các văn bản là rất tốt trong các cách mà nó trình bày các bài kiểm tra và các nhiệm vụ có liên quan đến việc chuẩn bị cho nó.

Mỗi cách giải quyết kỹ năng khác nhau, không phải tham gia vào tất cả các kỹ năng duy nhất trong mỗi bài học. Công việc cụ thể được nhắm mục tiêu vào nhiều loại hình câu hỏi, và cung cấp cho tập trung, (không có sự chơi chữ quốc tế), thực hành cho các công việc cụ thể mà sinh viên sẽ gặp phải trong các bài thử nghiệm. Trong ý nghĩa này, nội dung cuốn sách là rất tường tận và đa dạng, cũng như nội dung được chi tiết hóa hoàn toàn.

Chỉ có bài kiểm tra nháp là tôi có được tìm thấy là mức độ của các nhiệm vụ nghe và đọc được một chút ít cho các thử nghiệm riêng của mình. Nếu yêu cầu học sinh các trường đại học cấp độ điểm số, họ sẽ cần phải chuẩn bị ở trên và ngoài phạm vi của cuốn sách này. Tuy nhiên, cuốn sách này là nhằm mục đích học tập các mô-đun.

Văn bản này sẽ phục vụ như là một mục phù hợp với cấp độ giới thiệu, nhưng nó cần phải được thêm vào với nhiều khó khăn cho các tài liệu học tập của các mô-đun luyện thi IELTS.

“Focus on IELTS” is a fairly low-level text for the IELTS Test, and candidates would need to be of a higher level to do well with the test itself. Having said that, the text is very good in the way that it presents the test and tasks associated with the preparation for it.

Each unit tackles different skills, not taking on every single skill in each unit. Specific tasks are targeted at the variety of question types, and give focused, (no pun intended), practice for specific tasks that students will encounter in the test. In this sense, the text book is thorough and varied, as well as being completely detailed.

The only drawback that I have found is that the level of the listenings and reading tasks is a bit low for the test itself. If students require university level scores, they will need preparation above and beyond this book’s scope. However, this book is aimed at the academic module.

This text would serve as a suitable entry level introduction, but it would need to be added to with more difficult material for the academic module of the IELTS.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s