INSIGHT INTO IELTS EXTRA

Giá : 10k/cd


Insight Into IELTS Extra With Answers (Chương Trình Luyện Thi IELTS)
Insight into IELTS Extra cung cấp thêm tài liệu luyện tập bổ sung cho quyển Insight into IELTS. Mỗi bài học trong sách này đều phù hợp với bài học tương ứng trong Insight into IELTS và bổ sung thêm nhiều điểm giảng dạy và bài tập giúp củng cố các kỹ năng đã được giới thiệu trong các bài học của giáo trình chính. Cũng như giáo trình chính, nội dung của Insight into IELTS Extra cũng được liên hệ trực tiếp với kỳ thi IELTS. Quyển sách này cũng có trình độ với Insight into IELTS. Mọi bài tập đều nhắm đến việc phát triển ý thức về các kỹ năng cần thiết trong kỳ thi. Thêm vào đó còn có rất nhiều nội dung và bài tập có dạng thường gặp trong bài thi IELTS…
Xin trân trọng giới thiệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s