INSIGHT INTO IELTS

Giá : 10k/cd


 

New Insight into IELTS cung cấp cái nhìn sâu sắc toàn diện chuẩn bị và thực hành cho luyện thi IELTS. Bằng cách khai thác các bài kiểm tra giấy của giấy, và tìm cách chi tiết ở từng loại hình công việc, các khóa học, từng bước xây dựng các kỹ năng, ngôn ngữ và kỹ thuật kiểm tra học sinh cần luyện thi IELTS để tiếp cận với sự tự tin. Khóa học có một chi tiết giới thiệu về các thử nghiệm và một câu trả lời đầy đủ và chính là bằng nhau cho phù hợp với sử dụng trong lớp học hoặc để tự học.

Những tài liệu nào để sử dụng với học sinh có trình độ hiện nay là khoảng Band 6 và phù hợp cho cả hai học và Đào tạo các ứng cử viên tổng quát.

Việc tải về Thực hành thử nghiệm với âm thanh sẽ được cung cấp từ tháng năm.
Tính năng chủ chốt

     * Tổ chức của giấy để học sinh biết chính xác mà một phần của thử nghiệm đang được thực hành và có thể chọn một phần của thử nghiệm mà họ muốn tập trung vào.
     * Các loại hình kiểm tra thường xuyên các bài tập được rõ ràng signalled, và cung cấp cho hệ thống các bài kiểm tra chuẩn bị và thực hành.
     * Chứa các hoạt động bổ sung, trong đó cung cấp thêm các thực hành và có thể được thiết lập cho các nhà.
     * Tính năng hoàn thành một trong những bài kiểm tra thực hành luyện thi IELTS trong Workbook khác và từ các trang web, do đó, học sinh để biết chính xác những gì mong đợi trong các thử nghiệm và tăng cường các cơ hội thành công nhất trong ngày.
     * Chứa một chi tiết giới thiệu về các thử nghiệm và một câu trả lời đầy đủ những tài liệu quan trọng như vậy là bằng nhau cho phù hợp với sử dụng trong lớp học hay ở nhà.

 

New Insight into IELTS offers comprehensive preparation and practice for IELTS. By exploring the test paper by paper, and looking in detail at each task type, the course gradually builds up the skills, language and test techniques students need to approach IELTS with confidence. The course contains a detailed introduction to the test and a full answer key and is equally suitable for use in the classroom or for self-study.

The material is intended for use with students whose current level is around Band 6 and is suitable for both Academic and General Training candidates.

The downloadable Practice Test with audio will be available from May.

Key Features

  • Organised by paper so students know exactly which part of the test is being practised and can choose the part of the test they want to focus on.
  • The regular test type exercises are clearly signalled, and give systematic test preparation and practice.
  • Contains supplementary activities, which provide additional practice and can be set for homework.
  • Features one complete IELTS practice test in the Workbook and another from the website, so students know exactly what to expect in the test and increase their chances of success on the day.
  • Contains a detailed introduction to the test and a full answer key so the material is equally suitable for use in the classroom or at home.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s