STEP UP IELTS

Giá : 10k/cd


STEP UP TO IELTS là mt khóa hc ngn hn chun b cho sinh viên ti mt trung vào upper-trung cp, cung cp các k năng cn thiết và ngôn ng thc hành cho luyn thi IELTS. Nó cung cp đy đ chun b cho c người hc và Đào to tng quát mô-đun. Cun sách cũng cha th Mo và phn Thc hành th nghim cũng như mt chìa khóa toàn din, gii thích, mô hình và ghi âm compositions script.

Bên trong. Rar sách được lưu tr trong ba tp tin pdf – mt trong nhng đơn v cho 1-6, cho các đơn v khác 7-11 và các đơn v khác cho 12-16. Mi tp tin có mt phn ca Keys Phn liên quan ti các đơn v tương ng. Đây là mt cun sách có giá tr và mt mã thông báo ca tôi ln appreciation ca trang web này tuyt vi!

Cũng như đây là kinh nghim đu tiên ca tôi ti lên các tài liu, I’m afraid các tp tin được oversized ((nhưng tôi không có ý tưởng làm thế nào đ downsize h. Vì vy, trong bt c ai biết được chào đón đ làm điu đó!

 

STEP UP TO IELTS is a short preparation course for students at an intermediate to upper-intermediate level, offering essential skills and language practice for IELTS. It offers comprehensive preparation for both the Academic and General Training modules. The Book also contains Test Tips and Test Practice sections as well as a comprehensive key, explanations, model compositions and recording scripts.

Inside the .rar archive the book is in three pdf files – one for units 1-6, another for units 7-11 and the other for units 12-16. Each file has the part of the Keys Section related to the corresponding units. This is a valuable book and a token of my great appreciation of this fantastic site!

Also as this is my first experience of uploading materials, I’m afraid the files are oversized (( but I have no idea how to downsize them. So anyone in the know is welcome to do it!

One thought on “STEP UP IELTS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s