The New Prepare for IELTS General Training Modules

Giá : 10k/cd


Bạn đọc sẽ tìm thấy trong cuốn sách này đủ các thành phần của 5 bài thi hoàn chỉnh mô phỏng dạng thức Khối thi Đào tạo Tổng quát của các bài thi thật, đặc biệt là phần giới thiệu và hướng dẫn cho bạn làm quen với dạng thức cập nhật của môn thi Nói, được áp dụng từ năm 2001 đến nay. Khác với một số bộ giáo trình thực hành khác, trong đó các bài thi thực hành được sắp xếp theo thứ tự Practice Test 1, Practice Test 2… và mỗi bài thi gồm đủ các môn thi thành phần, các tác giả của The New Prepare For IELTS General Training Modules chọn cách trình bày các bài thi thực hành theo thứ tự các môn thi thành phần, nghĩa là từ Listening Practice Test 1, Listening Practice Test 2… đến General Training Writing Practice Test 4, General Training Writing Practice Test 5 và cuối cùng là phần hướng dẫn cho môn thi Nói. Bố cục này cho phép người học định hướng và tập trung luyện tập những kỹ năng riêng biệt, nhưng để giả lập tốt nhất tình huống thi IELTS thật sự, bạn nên dành thời gian làm tuần tự một bài thi thực hành nghe, một bài đọc, rồi đến một bài viết vào giữa hoặc cuối giai đoạn sử dụng cuốn sách này.

2 thoughts on “The New Prepare for IELTS General Training Modules

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s