Improve Your IELTS Listening and Speaking

Giá : 10k/cd

“Improve your IELTS Skills” là nhằm mục đích học sinh giữa các ban nhạc 4,5 và 7,5. Các loạt có ba chuẩn bị cho khóa học, học đọc, học viết, và nghe và nói. Các khóa học phát triển ngôn ngữ, kỹ năng và kiểm tra kỹ thuật để giúp học sinh đạt được điểm số cao hơn luyện thi IELTS. Ba cuốn sách trong chuỗi có thể được sử dụng với nhau như là một khóa học hoặc có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu cụ thể các kỹ năng. Hoặc họ có thể được sử dụng một cách riêng biệt để bổ sung khác coursebooks.

 

“Improve your IELTS Skills” is aimed at students between bands 4.5 and 7.5. The series has three preparation courses, Academic Reading, Academic Writing, and Listening and Speaking. The courses develop language, skills and test techniques to help students achieve a higher IELTS score. The three books in the series may be used together as a complete course or may be used to target specific skills. Or they may be used separately to supplement other coursebooks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s