Những từ tiếng anh kinh khủng nhất – khó đọc nhất qua mọi thời đại (dài kinh khủng – người Anh còn khó phát âm)

Bn có t tin vi vn t vng tiếng Anh ca mình? Nếu có, hãy th phát âm nhng t có th khiến ngay c người có tiếng Anh là ngôn ng m đ cũng phi líu lưỡi hoc “toát m hôi”.

Tác gi Chang Lee Peng ca trang Writinghood đã lp mt danh sách 10 t mà ông cho là khó phát âm nht trong tiếng Anh.

Hãy bt đu t t đơn gin, “ngn”, và “d” phát âm nht:

1- Honorificabilitudinitatibus
T này có 27 ký t, xut hin trong tác phm “Love’s Labour’s Lost” ca Shakespeare, vi nghĩa là “vinh quang”

2 – Antidisestablishmentarianism

T này gm 28 ký t, có nghĩa là “s phn đi vic tách nhà th ra khi nhà nước” theo gii thích ca Dictionary.com. Th tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã tng trích dn t này trong mt bài din văn.

3 – Floccinaucihihilipilification

T này gm 29 ký t, có nghĩa là “hành đng hay thói quen t chi giá tr ca mt s th nht đnh”
4 – Supercalifragilisticexpialidocious

T này gm 34 ký t, xut hin trong b phim “Marry Poppins”, và mang nghĩa là “tt”.

5 – Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy

T này gm 42 ký t, xut hin trong cun “T đin y khoa”, do tác gi Gao De biên son. Đây là mt thut ng dùng trong phu thut, có nghĩa là phu thut đt ng nhân to gia rut vi túi mt.

6 – Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

T này gm 45 ký t, xut hin trong phiên bn th 8 ca t đin Webster, có nghĩa là “bnh ho d ng do hít phi nhiu bi”.

7 – Antipericatametaanaparcircum – volutiorectumgustpoops

T này gm 50 ký t, tên mt cun sách c ca tác gi người Pháp.

8 – Osseocaynisanguineovisceri – cartilagininervomedullary

T dài 51 ký t này là mt thut ng liên quan đến ngành gii phu hc. Nó tng xut hin trong cun tiu thuyết “Headlong Hall” ca mt nhà văn người Anh.

9 – Aequeosalinocalcalinoceraceoa – luminosocupreovitriolie

T này dài 52 ký t, là sáng to ca giáo sư-bác s Edward Strother người Anh, dùng đ ch thành phn cu to ca loi nước khoáng tìm thy ti Anh.

10 – Bababadalgharaghtakamminarronn – konnbronntonnerronntuonnthunntro – varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk

Dài đúng 100 ký t, t này xut hin trong cun “Finnegan wake” ca tác gi Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.

11 – Lopadotemachoselachogaleokranio – leipsanodrimhypotrimmatosi – lphioparamelitokatakechymenokich – lepikossyphophattoperisteralektr – yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi – raiosiraiobaphetraganopterygon

T tiếng Anh gm 182 ký t này có xut x t tiếng Hy Lp, trong v hài kch “Ecclesiazusae” ca tác gi Aristophanes (448- 385) người Hy Lp. T này mang nghĩa là các loi thc ăn nhiu gia v chế biến t rau và tht bò.

12 – T dài kinh khng dưới đây có tng cng 1913 ký t:

Methionylglutaminylarginyltyrosy – lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy – lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla – lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre – onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg – lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy –
laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy –
lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg – lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse – Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp – RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal – anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany – lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy – lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy –
lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy –
llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly –
lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany – lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy – llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany – lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva – lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny – laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery – lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany – lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany – lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleuc y – lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylasparty lalany – laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy –
glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy –
larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl –
leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony – lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany – lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy –
lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy –
ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro –
lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy – lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy – lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany – lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery – lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy – lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy – liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl – leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl – calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt – hreonylarginylserine

Nhng ký t liên tiếp dài long ngong trên là tên hoá hc ca mt cht cha 267 loi amino axít enzyme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s